Ledelsesdrevet fusion – langsigtet værdi i fusion og opkøb

Udviklingen af næste generation til at overtage familievirksomheden kan være en kompleks størrelse for både familie og familiekontor; hvornår starter udviklingen? Skal den foregå individuelt eller i fællesskab? Hvad skal afklares, inden næste generation bliver involveret? Svarene på disse spørgsmål er forskellige fra familie til familie, men for overskuelighedens og motivationens skyld, har vi opdelt den gode udvikling i to dimensioner, så I, i jeres familie, har et godt sted at starte.

I Danmark indgås årligt omkring 350 aftaler om fusioner eller opkøb. Generelt har det tal været stigende de senere år – også på globalt plan. Alligevel viser en lang række studier, at 60-90% af fusionerne og opkøbene ikke lykkes med at realisere de forventede synergier. Ofte skyldes det, at man ikke lykkes med at integrere de to virksomheder, fordi ledelsen ikke formår at skabe den fornødne fælles kultur, som sikrer effektivitet, trivsel og fokus på fælles mål.

Topledelserne fokuserer typisk mest på besparelser og potentielle økonomiske gevinster ved fusionen og i mindre grad på den opgave, der ligger i at opbygge en fremtidig organisation og et fælles værdigrundlag.

Og det er meget svært at hævde, at det er fordi, vi ikke ved, at den del er vigtig. Udover at erfaringen fortæller os det, så har talrige artikler, undersøgelser og lærebøger i årtier peget på, at netop underprioritering af den ledelsesopgave, der ligger i disciplinen at integrere to virksomheder, også kaldet PMI (Post Merger Integration), bærer en stor del af skylden for den manglende værdiskabelse i fusioner.

Det er topledelsens ansvar

Heldigvis ser vi, at der også i praksis ude i virksomhederne er kommet langt mere opmærksomhed på at prioritere selve integrationsprocessen, herunder i langt højere grad at indtænke de kulturelle og menneskelige aspekter i den. Forståelsen er udvidet således, at en fusion ikke blot er praktiske formaliteter og opgaver mellem to organisationer. Det er i lige så høj grad også en proces mellem mennesker.

Det er utvetydigt vores holdning i H&B, at den proces skal topledelsen tage ansvar for. Men vi er også fuldt bevidste om, at det er en stor opgave. Det er nok heller ikke for meget sagt, at en fusion er ”alle transformationers moder”, og dermed er der ingen tvivl om, at det er en kompleks opgave at gennemføre en fusion, så den skaber de ønskede værdier.

Men når det er sagt, så viser al vores erfaring, at hvis man som topledelse, som noget af det allerførste, påtager sig kulturopgaven – både internt i topledelsen og videre ud i organisationen – så øges chancerne for værdiskabelse yderst markant. Det samme gør motivation, trivsel og effektivitet.

I dette magasin er temaet ”ledelsesdrevet fusion”. For det er efter vores bedste overbevisning det vigtigste budskab omkring fusioner at: Intet kommer af sig selv – det kommer af ledelse.

Vi vil bestræbe os på at dele al den bedste erfaring, vi har på området. Både vores egen viden og konkrete virksomheders erfaringer. Det er vores ønske i H&B, at vi i kraft af et mere målrettet og engageret kulturarbejde i forbindelse med fusioner og opkøb kan skabe stærkere danske virksomheder og ikke mindst langsigtet ledelse til gavn for ledere og ansatte i virksomhederne.

Download "Ledelsesdrevet fusion"

  Tak for din interesse

  Her kan du downloade magasinet.

  Download magasin

  Hør mere

  Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, så ring eller skriv gerne.
  Anders Nørgaard
  Senior Partner
  Christina Heiselberg Højfeldt
  Engagement Partner
  Jeppe Ramløv Overbeck
  Partner
  Rasmus Aagaard
  Partner