da en

Værdibaseret ledelse – en vej til effektiv implementering af strategi

De fleste strategiimplementeringer fejler, fordi ledelsen ikke formår at gøre strategien nærværende for medarbejderne og forklare, hvordan de skal omsætte den til handlinger i hverdagen. Værdibaseret ledelse kan være nøglen til at få strategiimplementeringer og andre transformationer til at lykkes.

66 procent af strategier når ikke deres målsætning, 90 procent fejler på grund af dårlig strategieksekvering, 70 procent af medarbejderne kender ikke virksomhedens strategi, og 74 procent af medarbejderne ved ikke, hvordan de skal handle på strategien.

Sådan viser undersøgelser foretaget af Ernst & Young, Harvard Business Review, Gartner og McKinsey.

Peter F. Drucker forklarer udfordringen med, at ledelsen ikke formår at transformere virksomhedskulturen til at understøtte virksomhedens formål, fordi som han sagde: ”Culture eats strategy for breakfast.”

Det vil med andre ord sige, at virksomheder blandt andet fejler med deres strategier, fordi de ikke formår at arbejde aktivt med deres organisationskulturer, mangler et sprog om kultur og ikke lykkes med at indarbejde rutiner og normer for strategiarbejdet i praksis.

Også ved fusioner er fejlraten høj. Et omfattende studie fra KPMG i 2017 viser, at hele 83 procent af fusioner ikke indfrier ambitionerne. Igen peger undersøgelsen på virksomhedernes manglende evne til at transformere kulturen som en af de væsentligste årsager.

Men hvordan arbejder vi så mere konkret med at transformere en virksomheds kultur? Kultur er lidt forenklet sagt alt det, der foregår i organisationen, uden at nogen direkte guider adfærden – det er en usagt enstemmighed omkring tingenes tilstand, der i høj grad bygger på holdninger, vaner og værdier.

At ændre en kultur kræver, at man som ledelse formår at påvirke medarbejdernes holdninger, vaner og værdier, og her er værdibaseret ledelse et stærkt værktøj.

Ledelsesstilen skal afspejle den verden, vi lever i

Verden bliver mere og mere kompleks og uforudsigelig, og nutidens organisationsstrukturer stiller krav om selvstændighed og ansvar hos den enkelte medarbejder.

Medarbejdere efterspørger også selv råderum og medbestemmelse, og de vil sjældent finde sig i, at ledelsen styrer dem i snævrende bånd, som hæmmer deres kreativitet og mulighed for udfoldelse.

Virksomheder kan derfor ikke længere styre organisationen med regler og snævre forretningsgange.

I stedet skal de give medarbejderne råderum og autonomi indenfor klart definerede pejlemærker. Og det er lige netop dét, værdibaseret ledelse handler om.

Værdibaseret ledelse er et modsvar til den amerikansk inspirerede management-kultur, hvor måling og kontrol er nøgleelementer. Ledelsesformen har nydt større og større udbredelse siden 1990’erne, og for mange organisationer er den med til at løse mange af deres udfordringer med strategiimplementering og transformationer generelt.

Værdibaseret ledelse baseres på et fælles formål og tillid

Ændring af kultur tager tid og kræver en stor portion ledelse. Kultur er, hvordan ting bliver gjort i organisationen, uden at nogen direkte guider adfærd eller fortæller medarbejderne, hvad de skal gøre.

Ledelsen skal påvirke medarbejdernes holdninger og grundlæggende adfærd for at opnå en varig kulturforandring. Det, vi siger og gør, har en effekt på vores holdninger til, hvad der er vigtigt. Her spiller virksomhedens værdier en afgørende rolle og som leder skal man være en stærk rollemodel.

Værdier er en rettesnor, som i praksis hjælper medarbejdere til at løse deres problemer på den bedst tænkelige måde.

Grundlaget for værdibaseret ledelse er tillid. Det vil sige, at man som leder grundlæggende tror på, at medarbejdere ønsker at lede sig selv, og at man derfor erstatter stramme procedurer og kontrolmekanismer med ansvar, kompetence og ægte inddragelse.

Værdibaseret ledelse kræver, at man hele tiden har en klar mission og vision at kæmpe for, og at man bevidst arbejder for at skabe mening – både organisatorisk og individuelt.

En virksomhed, der bekender sig til værdibaseret ledelse, er ofte kendetegnet ved flere af følgende karakteristika:

  • Der er en høj grad af medarbejderinvolvering og selvbestemmelse
  • Der er få regler, men til gengæld stærke forventninger
  • Man er dialogsøgende – både internt og eksternt
  • Der er som oftest en uformel omgangsform
  • Hyppig feedback og nysgerrighed er et afgørende kulturtræk i bestræbelserne på at blive bedre

En værdibaseret leder skaber mening og giver ansvar

Værdibaseret ledelse er grundlæggende en formulering af, ”hvem vi er”, det vil sige hvilke ord, der definerer os. Ofte vil man have defineret nogle værdier, der rammesætter den rette adfærd. Værdier skal være så stærke, at det ikke kræver yderligere detaljering.

Værdibaseret ledelse er en helhjertet ledelsesindsats. Det betyder at man skal ”walk the talk”, og være tro over for det, man siger. Tillid, ledelsesadfærd og dialog er afgørende forudsætninger for værdibaseret ledelse. Og lad det være sagt med det samme: Der er ikke nogen modsætning mellem at være værdibaseret og samtidig følge op på performance og bruge nøgletal.

I forhold til udøvelsen af værdibaseret ledelse er der i særlig grad fem ting, der gælder:

Man skal først og fremmest give medarbejderne en klar retning og nogle rammer at agere indenfor. En bank kan for eksempel sige til medarbejderne, at de må gøre, hvad der er nødvendigt for at skabe tilfredse kunder (det er retningen), men samtidig sætte en rammebetingelse, som siger, at de ikke må kompromittere bankens kreditpolitik.

Dernæst skal man skabe følgeskab ved selv at gå foran (walk the talk) og personligt agere værdibaseret. Det kan ikke nytte noget, at man betror sig til værdibaseret ledelses, samtidig med at man udøver mikro-management.

For det tredje skal man være dialogsøgende, blande sig og tage ansvar. Det er en ledelsespligt. Dialogen er her det afgørende værktøj – for man skal ikke blande sig for at kontrollere, men fordi man er nysgerrig og vil forstå, hvad der sker.

Herudover skal man tage et tværgående ansvar, altså blande sig i kollegaers områder, hvis man kan se at noget ser forkert ud i forhold til værdierne. Men det er vigtigt, at man blander sig med respekt og dermed holder sig på sin egen banehalvdel – det vil sige er nysgerrig og stiller spørgsmål.

Endelig skal man huske, at værdibaseret ledelse også gælder medarbejderne. De skal også lede deres egne kolleger og ledere på en værdibaseret måde – det vil sige være feedbackorienteret og dialogsøgende.

Det kræver integritet, kommunikation og konsekvens

Værdibaseret ledelse kræver en massiv ledelsesindsats og opmærksomhed på at udvikle adfærd og sætte ind over for handlinger i uoverensstemmelse med virksomhedens værdier. Lederen skal have høj grad af integritet og være opmærksom på, hvordan vedkommendes egen adfærd forstærker eller forringer kulturudviklingen. Ord og handling skal følges ad, og lederen skal være rollemodel for den rette adfærd.

Hvis virksomheden for eksempel ønsker at fremme hjælpsomhed, nytter det ikke at ledere tænker i siloer. Hvis virksomheden ønsker at have en åben og uformel organisation, kan man ikke have ledere, som aldrig informerer og inddrager. Og hvis virksomheden ønsker en læringskultur, går det ikke, at ledere straffer fejl.

Som ledergruppe skal man have en klar holdning til, hvad der er god og dårlig lederadfærd i organisationen og turde tage konsekvensen af dårlig adfærd.

Den bedste leder i en værdibaseret kultur er først og fremmest en personlig rollemodel for den rette adfærd, dernæst er personen en dygtig inspirator, der med åbenhed og ærlighed formår at få folk med på rejsen. Sidst, men ikke mindst, er lederen konsekvent overfor de, der ikke lever værdierne i praksis.

Refleksionsspørgsmål

  • Hvad betyder værdibaseret ledelse for din virksomhed?
  • Hvilken lederadfærd bør være kendetegnet for din virksomhed?
  • Hvilke ledelsesmæssige handlinger har størst betydning for udvikling af en værdibaseret kultur?
  • Hvilken lederadfærd accepteres ikke?
  • Reflektér over hvilket personligt adfærdstræk, som har haft særlig stor betydning for dig som leder?