da en

Udfordringer for de familieejede virksomheder

Selvom familieejerskabet er opskriften på succes for mange virksomheder, formår en stor gruppe familieejede virksomheder ikke at fastholde og udnytte fordelen af ejerskabet på den lange bane. Særligt ser vi, at især overdragelsen mellem generationer er vanskelig.

Mindre end en tredjedel af de familieejede virksomheder overdrages til anden generation, kun 12% til tredje generation og ikke engang 3% gives videre til fjerde eller senere generationer (Yonker, 2018).

Når overdragelsen går galt, hænger det ofte sammen med, at familie og forretning er to grundlæggende forskellige værdisystemer. I forretningen er fokus på præstationer og resultater, mens familiemedlemmer typisk vil være bundet af følelsesmæssige bånd og lægge vægt på værdier som loyalitet og omsorg.

Samtidig ser man ofte at, familieejerskabet udvikler sig over tid – ofte fra ejerskabet af én virksomhed til ejerskabet af flere virksomheder og investeringer – hvilket stiller større krav til det aktive familieejerskab.

Eksempel på udvikling i familieejerskabet

Hvad er et aktivt familieejerskab?

Aktivt familieejerskab handler grundlæggende om ledelse af såvel de hårde som bløde dele af ejerskabet. Dette viser sig gennem evnen til at håndtere dynamikken mellem familie, ejerskab og virksomhed. Familier, som arbejder målrettet med deres aktive ejerskab, styrker evnen til at være de bedste ejere af deres virksomheder både nu og i fremtiden.

Vores erfaringer viser, at en række opmærksomhedspunkter knytter sig til hvert af ejerfamiliens tre perspektiver: Familien, ejerskabet og virksomheden. Derudover er det tydeligt, at problemer på ét af disse tre områder kan have en utilsigtet effekt på de øvrige områder. For eksempel kan en konflikt i familien betyde manglende afklaring af roller og ansvar i ejerskabet, hvilket i sidste ende kan medføre mangelfuld governance og ledelse af virksomheden.

Essensen af et godt aktivt familieejerskab er derfor, at familien bliver styrket i sin udvikling som ejer, og at familiens trivsel fremmes. Afklaring internt i familien vil automatisk bidrage positivt til udmøntningen af ejerskabet og i sidste ende til virksomhedens præstationsevne.

Figur 2: Ejerfamiliens tre centrale perspektiver:

Ejerfamiliens tre centrale perspektiver

Familien skal afklare tre centrale forhold

Skal familien være den bedste ejer af virksomheden, bør den etablere et godt og aktivt ejerskab. Erfaringer viser, at den bedste måde at arbejde med familiens ejerskab på er at tilrettelægge en proces, som involverer relevante familiemedlemmer i drøftelserne om følgende centrale forhold:

1. Ejerskabets formål
Klarhed om ejerskabets formål definerer grundlæggende forhold såsom værdier, mission og principper for ejerskabet, det vil sige langtidsholdbare elementer, som guider beslutninger og handlinger i mange generationer. Eksempler på spørgsmål til afklaring:
+ Hvad er familiens unikke bidrag til ejerskabet og virksomheden?
+ Hvilke værdier og principper baserer familien ejerskabet på?

2. Ejerskabets struktur
Klarhed om ejerskabets struktur skaber tydelighed om alt fra ansættelse af familiemedlemmer, over principper for håndtering af splid til enighed om, hvilke ejermodeller der passer til virksomheden og hvorfor. Alle er de vigtige drøftelser, som er dybt afhængige af den forudgående afklaring af ejerskabets formål. Eksempler på spørgsmål til afklaring:
+ Hvilke principper har vi for familiens ageren i virksomheden?
+ Hvilken ejerskabsmodel er den rigtige for virksomheden?

3. Ejerskabets styring
Klarhed om hvordan ejerskabet ønsker at styre virksomheden, kræver afklaring af ejerskabets strukturer og aktiviteter. Herved sikrer familien det bedst mulige bidrag til virksomhedens aktiviteter. Samtidig sikrer afklaring af procedurer for bemanding og udvikling af bestyrelser og topledelse, at ejerskabet kan løfte denne vigtige opgave professionelt og kompetent. Eksempler på spørgsmål til afklaring:
+ Hvilke strukturer understøtter familien i sin rolle som ejer?
+ Hvordan skal koncernen styres for at sikre et værdiskabende ejerskab?

Langsigtede udviklingsområder for en familieejet virksomhed

Program for et aktivt familieejerskab

Den åbenlyse fordel ved at afklare de tre forhold i en involverende proces består i, at familien undervejs opnår en fælles afklaring. Den fælles refleksion om familiens grundlæggende DNA, de oprindelige tanker og visioner skaber særlige bånd, som på den lange bane er værdifulde for familien såvel som virksomheden.
I takt med at familien opnår et fælles ståsted vedrørende de tre forhold, bør familien dokumentere resultaterne af drøftelserne i to vigtige dokumenter: Familiens forfatning og dens ejerstrategi.

Hermed opbygger familien en altafgørende kompetence – og muskel – til at løse fremtidige, uforudsete udfordringer og forandringer. Forandringer, som kan kræve nødvendige og måske svære tilpasninger af ejerskab og virksomhed.

Har familien ikke været involveret i en proces med fokus på at afklare ejerskabets formål, struktur og styring, vil denne kritiske kompetence ikke være til stede, når der er brug for den.

Figur 4: Principskitse for program for aktivt familieejerskab:

Principskitse for program for aktivt familieejerskab

Ejerstrategien

Ejerstrategien indeholder en række elementer, der er vigtige i udviklingen af ejerskabet. I ejerstrategien defineres rammer for virksomheden samt dens formål med og principper for ejerskabet.

Ejerstrategien indeholder ambition for ejerskabet og forvaltning af dette, udvikling af styringsmodellen for virksomheden samt udvikling af ejernes kompetencer og fællesskab.
Et centralt nøglespørgsmål er: Hvordan sikres en stærk strategisk retning, som samtidig hænger sammen med ejerskabets vision og værdier?

Figur 5: Principskitse for ejerstrategiens indhold:

Principskitse for ejerstrategiens indhold

Familieforfatningen

Familieforfatningen er ejerfamiliens vigtigste dokument. Alle andre procedurer og regler skal være i overensstemmelse hermed.

Familieforfatningen beskriver de grundlæggende retningslinjer for familie-forretningsrelationen herunder formål, mission og visionen med ejerskabet, samt hvilke værdier ejerskabet baseres på.

Familieforfatningen beskriver familiens struktur for ejerskabet, familiemedlemmernes rettigheder, forpligtelser og hvorledes ejerskabet forvaltes og justeres i takt med, at familien og virksomheden udvikles efter aftalte procedurer.

Familieforfatningens indhold kan for eksempel være:
+ Familiens formål med ejerskabet
+ Familiens værdier
+ Mission og vision for familiens ejerskab
+ Principper for familiens involvering og udvikling
+ Familiens struktur for ejerskabet
+ Håndtering af kommunikation og splid

Figur 6: Familieforfatningens indhold og udvalgte nøglespørgsmål:

Familieforfatningens indhold og udvalgte nøglespørgsmål

Familiekontor

Flere og flere familieejede virksomheder etablerer et familiekontor.

Et familiekontor er til for ejerfamilien og ejerskabet i dag og i fremtiden. Familiekontoret leverer service og rådgivning med udgangspunkt i en unik indsigt og viden om ejerfamilien og intentionerne med ejerskabet. På den led er et familiekontors mission generelt at tage vare på familien og dens værdier under hensyntagen til nuværende og fremtidige generationer.

Vores erfaring er, at der ikke er to familiekontorer, der er ens, men at der alligevel er mange lighedstræk på tværs. Ofte ser vi, at et familiekontor starter med at være et kontor til investering af formuens frie midler. Med tiden kan det udvikle sig til et reelt familiekontor, som understøtter familien i sin rolle som ejer.

 • Overordnet set ser vi seks forskellige former for familiekontorer:
 • Compliancekontor
 • Forretningskontor
 • Filantropikontor
 • Flergenerationskontor
 • Investeringskontor
 • Private Equity kontor

 

Figur 7: Familiekontorets services:

Familiekontorets services

Er din familie klar til et aktivt familieejerskab?

Det er aldrig for sent – eller for den sags skyld for tidligt – at starte en proces for at opbygge et godt aktivt familieejerskab. Et aktivt familieejerskab er en muskel, som familien kan og bør træne. Det afgørende er, at familien erkender vigtigheden af arbejdet og er villig til at investere den tid og det engagement, som den involverende proces kræver. Det er hårdt arbejde at definere grundstenene i ejerskabet og dets udmøntning, men det vil være arbejdet værd.

Helt konkret: Kan du svare ”nej” til et eller flere af nedenstående spørgsmål, vil arbejdet med jeres aktive ejerskab med al sandsynlighed skabe værdi for din familie og virksomhed:

 • Er ejerskabets mission og værdier klare, og gennemsyrer de ledelsen af virksomheden?
 • Har jeres familie afklaret det forestående generationsskifte eller igangsat processen for afklaring?
 • Er familiens roller og ansvar såvel som rettigheder og pligter klare for aktive og passive medlemmer?
 • Oplever I, at familiens DNA giver et unikt bidrag til virksomheden?
 • Oplever I, at I altid er i stand til at håndtere konflikter eller stridigheder i familien konstruktivt uden risiko for en negativ afsmitning på virksomheden?
 • Er rollen og opgaverne for et familiekontor klare?