da en

Kulturcaféer – værdiskabende kulturudvikling

En stærk og understøttende kultur og god ledelse heraf er ækvivalent med værdiskabelse i virksomheden. Sådan er der argumenteret siden 80’erne, og det måske mest håndfaste bevis herpå er den stadig større rolle, som virksomhedskulturen spiller i den samlede vurdering af virksomheden for eksempel i forbindelse med et salg. Trods kulturens vigtige rolle får den ofte lov til at leve sit eget liv i virksomheden. Med denne tilgang kan kulturen udvikle sig i mere eller mindre favorable retninger, i takt med at virksomheden vokser, påvirkes af skift i de eksterne omgivelser og får nye medarbejdere eller ledere ombord.

Selvom hver enkelt medarbejder påvirker kulturen ved sin blotte tilstedeværelse og adfærd, er kulturen i sidste ende den øverste ledelses ansvar. Imidlertid oplever mange topledere, særligt i mellemstore og store virksomheder, at deres muligheder for at påvirke kulturen begrænser sig til at formulere virksomhedens værdier, mission og vision og med afsæt heri forsøge at skabe den ønskede kultur igennem diverse ledelseslag. Ofte oplever de øverste ledere dog, at resultatet er langt fra det tilsigtede eller ikke har den effekt, som var ønsket. Der bliver simpelthen for lang afstand mellem den øverste ledelse og de enkelte medarbejdere, hvis adfærd i sidste ende er manifestationen af kulturen.

Mange mindre virksomheder med færre medarbejdere beskriver sig selv som havende en stærk og understøttende kultur, der stort set er en forlængelse af stifternes ønsker til en virksomhedskultur. Oplever ejerlederne i denne type virksomhed, at kulturen er på vej i en forkert retning, er det nemt tidligt at påvirke kulturen. Det kan for eksempel ske hen over frokosten i en drøftelse, hvor hele virksomheden alligevel er samlet. Ja – de fleste ledere opdager nok ikke, at de hver dag påvirker kulturen igennem deres daglige interaktioner.

Men hvordan kan lederne blive ved med at påvirke kulturen, i takt med at virksomheden vokser, og afstanden mellem lederen og den enkelte medarbejder naturligt vil øges? Denne påvirkning er mulig, ved at virksomheden skaber forskellige anledninger til at udvikle kulturen. Et eksempel herpå er konceptet ”Kulturcafé”.

 

Etablering af et udviklingsrum for kulturen

Helt overordnet er formålet med kulturcaféen at skabe et udviklende samtalerum for virksomhedens kultur. Med andre ord påvirkes og udvikles kulturen gennem fælles drøftelser af emner relevante for kulturen.

Helt lavpraktisk gennemføres kulturcaféerne cirka en gang månedligt eksempelvis en fredag over en god frokost. Antallet af deltagere kan variere, men i gennemsnit deltager fem-seks personer ud over to værter.

Det er værternes ansvar, at hver enkelt kulturcafé bliver gennemført i overensstemmelse med forventningerne og er værdiskabende. Værterne udgøres af en repræsentant for den øverste ledelse, gerne virksomhedens direktør, og en facilitator, gerne en repræsentant for virksomhedens kulturudvikling. Den øverste ledelse skal være repræsenteret, fordi caféens formål netop er at arbejde med kulturen og sætte fokus på, hvor vigtig denne del af virksomheden er. Det sender et klart signal om, at caféerne er af strategisk betydning for virksomhedens udvikling, og at kultur er på topledelsen agenda.

Den anden vært har overvejende en faciliterende rolle og har derfor et særligt ansvar i forberedelsen, afviklingen og opsamlingen af caféerne. Det er facilitatorens ansvar, at alle deltagere får mulighed for at komme på banen, og at der bliver skabt et fortroligt rum, hvor alle tør ytre sig i en god og konstruktiv tone. Samtidig er det vigtigt, at centrale pointer fra drøftelserne samles op, så de senere kan deles med den øvrige ledelse eller andre relevante parter, som skal igangsætte initiativer med afsæt i cafédrøftelserne. Pointen er, at involveringen er reel, og deltagerne har aktiv mulighed for at påvirke virksomheden gennem drøftelserne.

Sammen fastlægger værterne caféernes temaer fra gang til gang og sammensætter gruppen af deltagere. Fordi kulturcaféerne er et samtalerum, hvor virksomhedens parter interagerer med hinanden på tværs af hierarkiske niveauer, funktioner, fagligheder, geografier, aldersgrupper og meget andet, er det vigtigt, at sammensætningen af grupperne er velovervejet og afstemt i forhold til temaerne.

Som ovenstående antyder, er valget af temaer til caféerne af største vigtighed. Temaerne skal typisk have karakter af intern og tværgående forretningsudvikling, da kunderettede forretningsinitiativer ofte allerede varetages i andre fora. Temaerne behøver ikke kun at være underskudsfokuserede, det vil sige fokusere på noget, som virksomheden er dårlig til. Temaerne kan i lige så høj grad være overskudsbaserede og fokusere på noget, virksomheden er særligt god til, og som man ønsker at holde fast i eller styrke yderligere. Når caféens tema og deltagere er på plads, inviteres deltagerne til den pågældende kulturcafé.

Karakteristika ved kulturcaféer

 

Kulturcaféens effekt og resultater

Baggrunden for at afholde kulturcaféer er ikke resultatfokuseret, hvorfor det ikke er et mål i sig selv, at der bliver formuleret konkrete indsatser i løbet af caféen. Det vil dog ikke være overraskende, hvis der kommer helt konkrete idéer frem, som virksomheden kan udvikle på og gennemføre.

Kulturudviklingen finder ikke kun sted med afsæt i de afledte indsatser, den finder også sted op til, under og efter caféen, selvom der ikke bliver igangsat konkrete initiativer.

Op til afholdelsen vil deltagerne typisk reflektere over caféens tema og deres egne holdninger til eller adfærd i forhold til dette. Nogle vil vende det med kolleger, som også hver især vil reflektere over det valgte emne. Hurtigt kan en opmærksomhed på det pågældende emne sprede sig som ringe i vandet i virksomheden og allerede på det tidspunkt præge og udvikle kulturen. Caféerne er således en anledning til at sætte udvalgte temaer på dagsordenen i virksomheden.

På caféen vil deltagerne dele deres refleksioner med hinanden og derved tilføje nye perspektiver til deres egne om de pågældende emner. På denne måde skabes en forståelse for hinandens meninger og perspektiver, og forhåbentlig skabes en større samstemthed og sammenhængskraft i organisationen. Det er selvfølgelig vigtigt, at værterne ikke lader en drøftelse løbe for meget ud af en tangent, og de skal hele tiden sikre, at samtalerummet er konstruktivt og udviklingsfokuseret.

Efter caféen sendes en kort opsamling på caféens drøftelser til alle deltagerne og den øverste ledelse. Såfremt relevante og konkrete indsatser er kommet frem, er det værternes ansvar, at disse formidles videre til de relevante parter. Caféerne kan igennem sådanne konkrete indsatser have en direkte effekt på kulturen, men vil også indirekte påvirke kulturen i kraft af deltagernes nye perspektiver, refleksioner og afledte adfærd.

Ledelsen skal tage ansvar for kulturens udvikling

Selvom virksomhedskulturen er en usynlig kraft i virksomheden, skal den tages alvorligt. Den er lige så vigtig for virksomhedens ageren, som individuelle personers identitet er for deres adfærd. Med andre ord vil det være den øverste ledelse, der skal håndtere alle problemerne, som vil opstå, hvis virksomheden udvikler en uheldig ”identitet”. Derfor er det relevant for den enkelte leder at overveje, hvilke virkemidler hans eller hendes virksomhed bruger for at påvirke og udvikle kulturen i en sund og befordrende retning.