da en

Familiekontorets rolle i det aktive familieejerskab: Servicefunktion eller sparringspartner?

Et familiekontor er til for familien og ejerskabet i dag og i fremtiden. Men hvilken rolle skal familiekontoret egentligt spille, og hvordan afstemmer kontoret sin rolle og sit ansvar i ejerskabet og for familien?

Familiekontoret leverer service og rådgivning med udgangspunkt i en unik indsigt i og viden om ejerfamilien og intentionerne med ejerskabet. På den måde er det familiekontors mission at tage vare på familien og dens interesser under hensyntagen til nuværende og fremtidige generationer. Familiekontoret har desuden ofte en udførende rolle i arbejdet med at bevare og udvikle det aktive familieejerskab.

Men hvad er den rette balance for familiekontoret mellem at servicere familien og varetage ejerskabet? Hvordan kan et familiekontor understøtte familien som ejere – og gøre dem til en bedre ejer? Og kan familiekontoret overhovedet løfte den ejerstrategiske ledelsesopgave?

Balancen mellem at blande sig i ejerfamiliens forhold og at holde den professionelle distance er hårfin, og et succesfuldt samarbejde kræver en klar og tydelig forventningsafstemning af familiekontorets rolle og services.

Lav en klar forventningsafstemning af ansvaret, serviceniveauet og initiativpligten

Familiekontoret skal i et langsigtet perspektiv tage hånd om tre former for kapital: Den menneskelige, den finansielle og den sociale kapital, som tilsammen dækker over familiemedlemmer, uddannelse, historie, sundhed, oplevelser, familieværdier, investeringer, ejendomme, samfundet og filantropiske aktiviteter. Det er ikke nogen nem opgave, og det kræver et stærkt familiekontor at harmonisere forvaltning og udvikling af de tre aspekter af formue.

Familiekontoret skal være ejerfamiliens tætteste sparringspartner i relation til ejerskabet. For at familiekontoret bedst muligt kan udfylde den rolle til gavn for familien, må ejerfamilien identificere de services, der bedst understøtter dette. Hvor aktivt skal familiekontoret være i den daglige drift og udvikling af familiens formue? Og hvem har initiativpligten i de forskellige opgaver – kontoret eller familien? Disse er blot et par af de spørgsmål, en forventningsafstemning som minimum skal afklare mellem familiekontoret og ejerfamilien.

Vores erfaring er, at der ikke er to familiekontorer, der er ens, men at der alligevel er mange lighedstræk. Ofte ser vi, at et familiekontor starter med at være et kontor til investering af formuens frie midler. Med tiden kan det udvikle sig til et full-service familiekontor, der understøtter familiens mange generationer i sin rolle som ejere – og kommende ejere.

Familiekontorets organisation og kompetencer skal herefter bygges op omkring lige netop den service offering, der bedst understøtter ejerfamiliens ambitioner for ejerskabet og servicebehov som familie.

Familiekontorets rolle formes af de services, som det løser for familien

Familiekontorets services kan spænde bredt, og det er vigtigt at have en viden om det fulde ”service-menukort” for, at familiekontoret og ejerfamilien kan vælge til og fra i drøftelsen af dem. Figuren på side 1 illustrerer familiekontorets services opdelt i fire serviceområder; Investering, familiens involvering, governance og anden service. Listen er dog blot er et udpluk af de mange mulige services, familiekontoret kan tilbyde.

Investering omfatter alle juridiske og investeringsmæssige services, samt finansiel planlægning angående formuen i familiens ejerskab. Portefølje- og investeringsservices er ofte kernen i, hvad et familiekontor tilbyder, og fokuserer på at sikre den rette investering og diversificering af familiens formue i tråd med deres ønsker for ejerskabet. Ofte vil familiekontoret have likviditet til at investere i mange forskellige former for aktiver og værdipapirer, hvilket afleder relaterede opgaver inden for eksempelvis generationsskifte og skatteplanlægning.

Familiens involvering omfatter familiens involvering i selskaber ejet af familien, samt familiens generelle involvering i ejerskabet. Involvering kan ske gennem roller i selve familieejerskabet, men også i filantropiske aktiviteter, hvorved familien eksempelvis kan etablere eller bestyre en fond. Familiekontoret bidrager ofte med planlægning og den overordnede styring af disse aktiviteter.

Governance omfatter styring af familiens overordnede ejerskab og selskaber under en eventuel koncern, samt klargøring af familiemedlemmer til aktive roller i selskaberne. Familiekontoret assisterer ofte i at klargøre den næste generation både mentalt og økonomisk, samt i at drive de mange governance-relaterede opgaver for familien på et strategisk og operationelt niveau.

Services omfatter services til det enkelte familiemedlem, herunder også services, der påvirker hele familien. De tilbudte services kan bl.a. være livsledelse og budgetteringsservices, hvilket letter dagligdagen og skaber sikkerhed omkring fremtiden. Services kan være af markant og af beskeden karakter, men fælles for dem alle er, at de hjælper familien personligt.

Familiekontoret skal være familiens bedste sparringspartner – i dag og i fremtiden

For familiekontoret er tilbudte services og ansvarsområder det vigtigste at afklare med ejerfamilien uanset om kontoret er veletableret eller slet ikke formaliseret endnu. Gennem arbejdet med og identificering af ønskede services vil familiekontorets hovedfokus stå klart, hvormed familiekontoret kan skabe de bedste forudsætninger for at spille en væsentlig rolle i det aktive familieejerskab på tværs af generationer.