da en

Gør familie-ejerskabet til en konkurrencemæssig fordel

Familieejerskabet er en af de mest betydningsfulde ejerskabsformer – både i Danmark og på globalt plan – men der er stor forskel på, om de familieejede virksomheder formår at udnytte fordelen af ejerskabet på den lange bane. En række familieejede virksomheder fastholder deres konkurrencemæssige fordel generation efter generation, mens andre kæmper med at navigere i modsatrettede værdisystemer. Ved at udvikle dets aktive familieejerskab kan ejerfamilien arbejde bevidst med spændingsfeltet mellem familie og virksomhed og vende det til en fordel frem for en trussel.

Udfordringerne for de familieejede virksomheder

Selvom familieejerskabet er opskriften på succes for mange virksomheder, formår en stor gruppe familieejede virksomheder ikke at fastholde og udnytte fordelen af ejerskabet på den lange bane. Særligt ser vi, at især overdragelsen mellem generationer er vanskelig. Kun en tredjedel af de familieejede virksomheder overdrages til anden generation, under 15% til tredje generation og ikke engang 5% gives videre til fjerde eller senere generationer.

Når overdragelsen går galt, hænger det ofte sammen med, at familie og forretning er to grundlæggende forskellige værdisystemer. I forretningen er fokus på præstationer og resultater, mens familiemedlemmer typisk vil være bundet af følelsesmæssige bånd og lægge vægt på loyalitet og omsorg.

De familieejede virksomheder, der fastholder deres konkurrencemæssige fordel gennem generationer, har det til fælles, at de arbejder målrettet med udmøntningen af deres ejerskab, både på kort og lang sigt. De udvikler med andre ord deres aktive familieejerskab løbende og formår på den måde at vende spændingsfeltet mellem familie og virksomhed til deres fordel.

 

Hvad er aktivt familieejerskab?

Aktivt familieejerskab handler grundlæggende om ledelse af såvel de ”hårde” som ”bløde” dele af ejerskabet. Dette viser sig gennem den opbyggede evne til at håndtere dynamikken mellem familie, ejerskab og virksomhed (se figur 1). Når ejerfamilierne arbejder målrettet med deres aktive ejerskab, opbygger de evnen til at være de bedste ejere af deres virksomheder, både nu og i fremtiden.

 

 

Vores erfaringer viser, at en række opmærksomhedspunkter knytter sig til hvert af ejerfamiliernes tre perspektiver: Familien, ejerskabet og virksomheden (se figur 2). Derudover er det tydeligt, at problemer på ét af disse tre områder kan have en utilsigtet effekt på de øvrige områder. For eksempel kan en konflikt i Familien betyde manglende afklaring af roller og ansvar i ejerskabet, hvilket i sidste ende kan medføre mangelfuld governance og ledelse af virksomheden.

Essensen af et godt aktivt familieejerskab er derfor, at Familien bliver støttet i sin udvikling som ejer, og at Familiens trivsel fremmes. Afklaring internt i Familien vil automatisk bidrage positivt til udmøntningen af ejerskabet og i sidste ende til virksomhedens præstationsevne.

 

 

Familien skal afklare tre væsentlige forhold

Skal Familien være den bedste ejer af virksomheden, bør den etablere et godt aktivt ejerskab og løbende opbygge Familiens kompetence inden for arbejdet med det. Erfaringer viser, at den bedste måde at arbejde med Familiens ejerskab på er at tilrettelægge en proces, som involverer relevante familie-medlemmer i drøftelserne om følgende tre centrale forhold.

1. Ejerskabets formål

Først og fremmest skal Familien skabe klarhed om ejerskabets formål og definere grundlæggende forhold såsom værdier, mission og principper for ejerskabet – det vil sige langtidsholdbare elementer, som guider ageren og beslutninger i mange generationer.

Eksempler på spørgsmål til afklaring:

 • Hvad er Familiens unikke bidrag til ejerskabet og virksomheden?
 • Hvilke logikker og principper baserer Familien ejerskabet på?

2. Ejerskabets struktur

Klarhed om ejerskabets struktur skaber tydelighed om alt fra ansættelse af familiemedlemmer, over principper for håndtering af splid, til enighed om, hvilke ejermodeller der passer til virksomheden og hvorfor. Alle er de vigtige drøftelser, som er dybt afhængige af den forudgående afklaring af ejerskabets formål.

Eksempler på spørgsmål til afklaring:

 • Hvilke principper har vi for Familiens ageren i virksomheden?
 • Hvilken ejerskabsmodel er den rigtige for virksomheden?

3. Ejerskabets styring

Klarhed om, hvordan ejerskabet ønsker at ”styre” virksomheden, kræver afklaring af ejerskabets organer og aktiviteter. Herved sikrer Familien det bedst mulige bidrag til virksomhedens aktiviteter. Samtidig sikrer afklaring af procedurer for bemanding og udvikling af bestyrelser og topledelse, at ejerskabet kan løfte denne vigtige opgave professionelt og kompetent.

Eksempler på spørgsmål til afklaring:

 • Hvilke institutioner understøtter Familien i sin rolle som ejer, f.eks. et familiekontor?
 • Hvordan skal koncernen bedst styres for at sikre et værdiskabende ejerskab?

Den åbenlyse fordel ved at afklare de tre forhold i en involverende proces består i, at Familien undervejs opnår en fælles afklaring, hvilket er en forudsætning for en succesfuld udmøntning af ejerskabet. Tidlig og rettidig forventningsafstemning i Familien er uvurderlig – særligt når Familien rammes af modgang og udfordringer. Familien kommer i arbejdet tættere på hinanden og får en række erfaringer og minder sammen. Den fælles refleksion om Familiens grundlæggende DNA samt de oprindelige tanker og visioner skaber særlige bånd, som på den lange bane er værdifulde for såvel Familien som virksomheden.

I takt med at Familien opnår et fælles ståsted vedrørende de tre forhold, bør Familien dokumentere resultaterne af drøftelserne i to vigtige dokumenter, henholdsvis Familiens forfatning og ejerstrategi.

 

 

Ved at afklare de tre centrale forhold for ejerskabet og efterfølgende dokumentere drøftelserne i en familieforfatning og en ejerstrategi opbygger Familien en altafgørende kompetence til at løse fremtidige, uforudsete problemer og forandringer, som kan kræve nødvendige, og måske svære tilpasninger af ejerskab og virksomhed. Har Familien ikke været involveret i en proces med fokus på at afklare ejerskabets formål, struktur og styring, vil denne kritiske kompetence ikke være til stede, når der er brug for den.

 

Er din familie klar til aktivt familieejerskab?

Det er aldrig for sent, eller for den sags skyld for tidligt, at starte en proces for at opbygge et godt aktivt familieejerskab. Et aktivt familieejerskab er ”en muskel”, som Familien kan og bør træne. Det afgørende er, at Familien erkender vigtigheden af arbejdet og er villig til at investere den tid og det engagement, som den involverende proces kræver. Det er hårdt arbejde at definere grundstenene i ejerskabet og dets udmøntning, men det vil være arbejdet værd.

Helt konkret: Kan du svare ”nej” til et eller flere af følgende spørgsmål, vil arbejdet med jeres aktive ejerskab med al sandsynlighed skabe værdi for din familie og virksomhed.

 

 • Er ejerskabets mission og værdier klare, og gennemsyrer de ledelsen af virksomheden?
 • Har jeres familie afklaret det forestående generationsskifte eller igangsat processen for afklaring?
 • Er Familiens roller, ansvar, rettigheder og pligter klare for aktive og passive medlemmer?
 • Oplever I, at Familiens DNA giver et unikt bidrag til virksomheden?
 • Oplever I, at I altid er i stand til at håndtere konflikter eller stridigheder i Familien konstruktivt uden risiko for en negativ afsmitning på virksomheden?