da en

Economies of Spirit

Svaret på hvordan en koncern grundlæggende styrer og leder sine datterselskaber/ forretningsenheder tager udgangspunkt i, hvilken bærende logik, der ligger bag koncernen. Economies of Scale og Economies of Scope er eksempler på klassiske logikker. Men der findes også en tredje – Economies of Spirit – der tager udgangspunkt i koncernens værdier, principper og historie. Det handler denne artikel om.

En god ejerskabs- og koncernstrategi forholder sig til, i hvilken grad koncernen er den bedste ejer for de tilhørende forretningsenheder/ datterselskaber. Grundlæggende handler det om, hvad koncernen som ejer tilbyder forretningerne og omvendt – herunder hvad man er fælles om, og hvad man ikke er fælles om. Som oftest gives der svar på dette ud fra en bærende logik, der kendetegner koncernen, og hvormed den styres.

To klassiske og rationelle tilgange til udvikling af styring af koncerner er logikken om Economies of Scale og Economies of Scope.

Economies of scale (stordriftsfordele) beskriver en logik, hvor fordelene ligger i en stadig stigende produktion for at nedbringe de gennemsnitlige omkostninger knyttet til det enkelte produkt. Dette kendes især fra produktionsvirksomheder, hvor de totale omkostninger i den samlede værdikæde næsten er uafhængige af om der produceres 1 eller 100.000 enheder.

Economies of scope (samdriftsfordele) afspejler også et ønske om at nedbringe enhedsomkostningerne men forfølger dette via yderligere produktion af lignende produkter, der gør brug af samme kompetencer/ ressourcer og markedsføres mod samme målgruppe – endda samme kunde. Det er bestemt ikke ualmindeligt at møde koncerner, der evner at balancere og indbygge både Economies of Scale og Economies of Scope i deres operating model. Men det er heller ikke ualmindeligt at møde koncerner, der grundlæggende lader sig styre af en tredje logik; Economies of Spirit (værdibaserede fordele).

Economies of Spirit afspejler de økonomiske fordele, der ligger i at drive, udvikle og skalere koncernen ud fra en logik om fælles værdier, holdninger og tilgang til virksomhedsledelse. Ofte er der tale om både nedskrevne og usagte regler, der på succesfuldvis har defineret driften, kulturen og påvirket beslutningstagningen i virksomheden helt tilbage fra stifterens tid, og som er blevet fin-tunet og perspektiveret med årene.

Succesfuld udvikling og skalering af disse virksomheder har ofte hængt nøje sammen med evnen til løbende at udnytte fordele i kraft af Economies of Scale og/eller Economies of Scope i de enkelte forretninger. Men først og fremmest har disse koncerner med klare holdninger og krav til virksomhedsledelse evnet at bibringe deres forretningsområder værdi både ift. den daglige drift og i deres behov for langsigtet udvikling.

Economies of Spirit er ikke på samme måde umiddelbar kvantificer- og målbar som de andre tilgange. Men der er behov for at konkretisere og tydeliggøre betydningen, hvis det skal lykkes at skalere og udvikle virksomheden ud fra dette rationale. Det handler både om:

  1. at tydeliggøre, hvad der forstås ved de fælles værdier og holdninger
  2. at lade fælles værdier og holdninger afspejle i konkrete forretningsmæssige valg, eksempelvis ift. hvilke funktioner og beslutninger, der centraliseres og styres ud fra en Economies of Scale/ Scope logik og hvilke, der styres decentralt ud fra en logik om Economies of Spirit.

 

Vi har i vores arbejde oplevet en række koncerner, der har lidt under manglende eller uklare holdninger til, hvad der har defineret deres bærende logik, og hvordan den er blevet udmøntet i forretningsmæssige beslutninger på både principielt og operationelt niveau. Særligt de koncerner, der de facto men ikke bevidst har opereret ud fra en logik om Economies of Spirit, har ofte haft svært ved til fulde at udnytte potentialet, når de har arbejdet med at optimere og udvikle deres koncern og tilhørende forretningsenheder.

Tilsvarende har vi oplevet koncerner, der ifm. opkøb af nye forretninger med fordel kunne have anlagt et Economies of Spirit perspektiv på deres opkøbskandidater til vurdering af, hvor godt et match koncern og selskab ville være. Evnen til at fastlægge den bærende logik og betydning for koncernens drift og udvikling stiller krav til både koncernens strategi, processer, strukturer og tilhørende governance. Et godt sted at starte er derfor at lade ejer-/ koncernstrategien afspejle betydningen og udmøntningen af Economies of Spirit.